Kedves Vásárlóim! Július 20-27 között szabadságon leszek, így az ebben az időszakban leadott rendeléseket a július 29-i héten kezdem feldolgozni. A termékek elkészítése onnantól számítva 7-10 munkanap, a szállítás további 1-2 munkanap. Köszönöm a megértést!

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy
vásárlásával a Mesevár Gyerekszoba Design-t választotta!

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése
előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése
véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési
Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás
menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét
szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a
kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: dr Hajdanné
Budai Cintia ev.

Székhely: 2120
Dunakeszi, Szabadka utca 33. 1.em.6.a.

Levelezési cím: 2120
Dunakeszi, Szabadka utca 33. 1.em.6.a.

Nyilvántartásba
vevő hatóság
: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Központi Irányítása

Nyilvántartási
szám: 57175159

Adószám: 58990993-1-33

Képviselő: dr Hajdanné
Budai Cintia

Telefonszám: +36304142827

E-mail: info@mesevardesign.com

Honlap:
www.mesevardesign.com

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-98736397 Erste Bank.

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés,
melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés
megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a
Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi
szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé
tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés
megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a
telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan
fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű
fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő,
a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog,
mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a
Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,


 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a
  vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén
  túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az
irányadók, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó
és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a
belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK
és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát –
a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek
megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és
kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat,
valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon
technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető
egyéb tájékoztatások nyújtják.

Vevő a megrendelése véglegesítése előtt
köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül
történő vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF
maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek
írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak
forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os
ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem
terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan
tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár”
pontja alapján jár el.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:


 • Telefon: 

 • Internet cím:

 • E-mail: 

 

A fogyasztó szóban
vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát
, amely a
vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek
az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozik.


A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és
szükség szerint orvosolni
. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 munkanapon
belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően
– az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli
panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás –
ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik – a beérkezését követően harminc munkanapon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt
. Ennél rövidebb
határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt
elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
alábbiakat:


 1. a fogyasztó neve, lakcíme,

 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által
  bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos
  álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb
  elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
  kivételével – a fogyasztó aláírása,

 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
  felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatni.


A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely
hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is
ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi
hatóságoknál
. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el,
ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal
élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület
illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására
történő válaszirat
megküldési kötelezettsége
, továbbá kötelezettségként kerül
rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás
székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a
jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező
bírságkiszabás
 alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre
nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került
a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a
kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és
középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves
nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer
forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500
millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a
békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a
vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének
biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető
testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének
levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan
eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és
a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:


 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét
  vagy érintett telephelyét,

 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület
  helyett kérelmezett testület megjelölését,

 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó
  tényeket és azok bizonyítékait,

 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett
  vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más
  békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,
  keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
  kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 7. a testület döntésére irányuló indítványt,

 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot,
illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a
panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el,
a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A
Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A
területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

 

 

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy
honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül
lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.
Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság
meggátolná őket ebben.

Ha Ön
panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az
online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az
online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1)
bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része
szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a
weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A
weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos
írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos:

 

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos
vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a
hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi
intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9%
feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma
esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő
adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő
erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített
hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek
lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk
tájékoztatást. Mivel a honlapon megrendelhető termékek kézzel készülnek, a
megadott méretekben +/- 3 – 5 cm eltérés előfordulhat.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott
adatok valóságáért

Vevőnek a megrendelés során a megrendelés
véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a Vevő által bevitt adatok
módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vevő felelőssége, hogy Vevő által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott
adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és
költségét Vevő terhére hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján
történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a Vevő figyelmét arra,
hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely
telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és
meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága
ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan
hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak
minősül:


 • 0 Ft-os ár,

 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető
  ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500
  Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó
felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket
vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A honlap használata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget
biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok
segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

 

A választott termék a kosár gomb segítségével
helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A
Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt
módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván
rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével
lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. 

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve
folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre,
regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a
regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak
megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől
eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó
megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a
honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben
kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó
felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a
Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik
fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált
e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a
megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával
folytatható. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki
kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban
megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. 

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés
elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon,
illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után
(pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési
szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a
Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok
módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti
nyomon.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben
Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja
le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó
részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá
tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával
kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és
nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési
kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti.
Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48
órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége
alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A webshopban leadott megrendeléseket kizárólag
magánszemélyek számára tudjuk teljesíteni, a megrendelt termékek ellenértékének
megfizetéséről alanyi adómentes számlát küldünk elektronikus úton, melyet
kizárólag természetes személyek részére tudjuk kiállítani.

Önnek
bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb
az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja
az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által
küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé
válik.


Fizetési módok

Banki átutalás:

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az
átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: Kedvezményezett neve:
Adószám: Cégjegyzékszám: Kedvezményezett számlaszáma:

 

Utánvétel:

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja
kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot.

 

Készpénzes fizetés utánvétel esetén:

Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a
termék átvételekor készpénzben vagy bankkártyával kifizetni a futárnál.

Átvételi módok, átvételi díjak

Házhozszállítás futárszolgálattal előre utalással vagy utánvéttel

Csomagjainkat a GLS-General Logistic Systems – Magyarország futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. szállítja házhoz.

Az egész ország területére érvényes díjszabásuk az
alábbi:

GLS futárszolgálat esetén:

Kosárérték:

0-49.999 HUF

50.000 HUF-tól

Házhozszállítás előre utálással:

1990 HUF

2190 HUF

Csomagpontra/Csomagautomatába szállítás előre utálással:

1290 HUF

1290 HUF

 

Magyar Posta Zrt. szállítással:

 

Kosárérték:

1 HUF-tól

Házhozszállítás előre utálással:

1990 HUF

Csomagpontra/Csomagautomatába szállítás előre utálással:

990 HUF

 

 

 

A házhozszállítási díjon felül a Vevőt –
utánvételes fizetési mód választás esetén – utánvétkezelési díj terheli, melyet
az alábbi táblázatban közlünk:

 

Az utánvétkezelés az alábbi árakon érhető el:

Beszedendő áruérték

Szolgáltatás bruttó díja

1-49.990 HUF

490 HUF

50.000 HUF-tól

790 HUF

 

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap, ha a termék raktáron van akkor azt
legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanap küldjük. A termék mellett
feltüntetett „Készleten” kifejezés kizárólag a felhasználni kívánt textília
elérhetőségére vonatkozik, a termékek túlnyomó többsége a megrendelést követően
kerül elkészítésre.

Ez a szállítási határidő tájékoztató
jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen
általános szerződési feltételek elfogadásával Vevő tudomásul veszi, hogy a
megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét
kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette
át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék
nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés
teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez
köti. 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a
Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék
esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az
átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg
teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék
ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap
használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén
belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezés hiányában az Eladó
Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen
ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai
alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely
tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik,
és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy
vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a
természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve
elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti
nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló
tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban
meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy
ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a
követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában
Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet
jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása
esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását
ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak
kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési
megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással
fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).
Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a
vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar
vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi
vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti
a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós
tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az
ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint
választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem
magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék
szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem
illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését
követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem
fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre
egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett
vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói
tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Tartalomjegyzék


 • Fogyasztói tájékoztató

o   
Elállási
jog

o   
Szavatossági
jogok

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak
a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
minősül, így jogi
személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az
indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés
  esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes
  termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott
  terméknek,

a
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely
határidő  14 nap.

A jelen
pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy
felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat
útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az
elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása,
hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát
annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul
visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a
fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti
a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé
költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával
okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22.
§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy
pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé
költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó
nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési
kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a
fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan
feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon
belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek
viselése

A fogyasztó viseli a termék
visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a
fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül
vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést,
köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó
által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan
magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe,
hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az
Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási
jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt
esetekben: 

 1. a) a
  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
  teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett,
  előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a
  szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan
  termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
  vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
  meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan
  nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
  kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
  egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó
  vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt
  csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
  az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan
  termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan
  alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
  által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról
  a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a
  szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően
  kerül sor;
 8. h) olyan
  vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
  kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
  elvégzése céljából;
 9. i) lezárt
  csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
  példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
  csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap,
  folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
  kivételével;
 11. k) nyilvános
  árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú
  szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
  meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem
  tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
  vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
  teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
  tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
  elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság,
jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen
esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

Milyen
jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,
ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk
a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a
felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül
a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön
köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az
általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A
használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban
figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló
bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes
hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy
egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan
hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a
használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a
használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor
tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs
felelőssége.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –
választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a
hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyenesetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék
gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az
ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor
mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba
  hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
  alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez
elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását
az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és
alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási
határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a
jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére
egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli
esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül,
alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a
jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített
bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a
vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás
iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a
fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a
jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1
év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg,
azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból
eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén
is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon
belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós
fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3
munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak
ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden
további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól
csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként
viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól
függetlenül megilletik.